سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

بیمارستان برتر در جشنواره حاکمیت بالینی سال 1390