سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

بخش های بستری

بخش  CCU

بخش CCU

بخش CCU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
اتاق عمل جنرال

اتاق عمل جنرال

اتاق عمل مردان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
اتاق عمل زنان

اتاق عمل زنان

اتاق عمل زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
اورژانس

اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
اورژانس مامایی

اورژانس مامایی

بخش اورژانس مامایی و بلوک زایمان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
بستری اورژانس

بستری اورژانس

بخش بستری اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
جراحی زنان

جراحی زنان

بخش جراحی زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
زایشگاه

زایشگاه

بخش زایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
بخش ICU

بخش ICU

بخش ICU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
داخلی

داخلی

بخش داخلی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
مامایی

مامایی

بخش مامایی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
نوزادان و ویژه نوزادان (NICU)

نوزادان و ویژه نوزادان (NICU)

بخش نوزادان و ویژه نوزادان NICU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
جراحی مردان

جراحی مردان

بخش جراحی مردان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!